ADM Consulting - Logo - biuro rachunkowe Kraków
KONTAKT
ADM Consulting
Agata Wojs-Świąder
ul. Tyniecka 75
30-323 Kraków
tel.: +48 510 136 609
office@admconsulting.eu
ZOSTAW NUMER TELEFONU
ODDZWONIMY!
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
Aktualności
21/04/2012
Biznes plan

1. Streszczenie wykonawcze (1 strona):
- cel biznes planu,
- możliwości i szanse rynkowe, zagrożenia,
- przewidywane efeky finansowe realizacji planu,
- przewidywana wielkość nakładów i sposoby finansowania.

2. Charakterystyka profilu firmy realizującej projekt i jej działalności (do 3 stron):
2.1. Historia firmy.
2.2. Sytuacja prawna.
2.3. Struktura działalności.
2.4. Obroty i wyniki (rozwój obrotów, struktura obrotów, analiza wskaźnikowa).

3. Organizacja i zarządzanie (do 2 stron).
3.1 Struktura organizacyjna firmy (grafika).
3.2 Struktura zatrudnienia (ilość personelu przypadająca na dział naukowo-badawczy, administrację, logistykę, produkcję oraz marketing i dystrybucję).
3.3 Rozwój i zmiany w strukturze zatrudnienia (np. zwiększenie zatrudnienia w dziale produkcji, marketingu).
3.4 Kierownictwo firmy (kompetencje, doświadczenie).

4. Analiza rynku i konkurencji (do 2 stron).
4.1. Potencjał wzrostu firmy.
4.1.1 Oszacowanie potencjału rynku, na którym firma jest aktywna (rynek polski / międzynarodowy), trendy (tendencje rynkowe).
4.1.2 Struktura rynku (stopień koncentracji, struktura regionalna; wyróżnienie szczególnie wzrostowych segmentów rynku; rola wysokiej jakości w ocenie rynku).
4.1.3 Pozycja rynkowa firmy: udział w rynku krajowym / międzynarodowym.
4.2. Otoczenie konkurencyjne firmy (1 strona).
4.2.1 Ilość konkurentów na rynku, ich pochodzenie (kraj / zagranica), wielkość, pozycja na rynku (ewentualnie grafika).
4.2.2 Koszty i bariery wejścia na rynek, charakterystyka segmentu (np. nisza).
4.3. Strategia marketingowa firmy (2 strony).
4.3.1 Ukierunkowanie strategiczne firmy: rozszerzenie działalności w kraju / na rynku międzynarodowym (kraje docelowe), nowy rynek / produkt.
4.3.2 Rodzaj wejścia na nowy rynek (np. rodzaj kooperacji: joint venture, alians strategiczny), zakres kooperacji (produkcja, marketing).
4.3.3 Planowana działalność promocyjna.

5. Słabe i mocne strony firmy (analiza SWOT musi się zmieścić na 1 stronie).
5.1. Mocne strony, np.:

 • Wyjątkowość produktu / technologii.
 • Silna pozycja rynkowa firmy, znajomość marki.
 • Dobry dostęp do kanałów dystrybucyjnych.
 • Wyjątkowy system motywacyjny.
 • Dostęp do sieci kooperantów / sprzedaży .

5.2. Słabe strony, np.:

 • Brak kapitału na rozwój.
 • Wysokie koszty produkcji w stosunku do konkurentów.
 • Niewystarczająca obsługa klientów.
 • Brak doświadczenia pracowników.

5.3. Szanse, np.:

 • Potencjał rynkowy.
 • Wzrastająca świadomość jakości u odbiorców produktu.
 • Bariery utrudniające wejście na rynek konkurentów.

5.4. Ryzyka, np.:

 • Niekorzystne regulacje prawne.
 • Zachwianie koniunktury.

6. Plany (10 do 15 stron).
6.1 Biznes plan na lata (min 3 lata, max 5 lat).
6.1.1 Przedstawienie planów inwestycyjnych firmy związanych z dalszym rozwojem firmy (np. rozszerzeniem działalności międzynarodowej, wzrostu udziału w rynku do ...% etc.).
6.1.2 Plan: rachunek zysków i strat na lata (np. 2012 - 2015) – w formie tabeli.
6.1.3 Zapotrzebowanie kapitałowe na lata (...) i planowana płynność firmy - w formie tabeli (komentarz / uzasadnienie).
6.1.4 Planowane obroty na lata (...) – w formie tabeli, w miarę możliwości z uzasadnieniem, wyszczególnieniem poszczególnych rynków / segmentów.
6.1.5 Zapotrzebowanie materiałowe firmy: wysokość, analiza kosztów przy uwzględnieniu kształtujących się cen materiałów; udział w kosztach; dostawcy materiałów: krajowi, import, kooperanci etc. – stopień zdywersyfikowania.
6.1.6 Koszty nakładów marketingowych i dystrybucji: udział w kosztach, plany na przyszłość (udział w targach, reklama, media).
6.1.7 Plany personalne: wyszczególnienie dziedzin, w których zapotrzebowanie będzie największe – wysokość, uzasadnienie.
6.1.8 Plany inwestycyjne: wyszczególnienie dziedzin, w których zapotrzebowanie na inwestycje jest największe, wysokość, wzrost inwestycji początkowych, rozszerzających i zastępujących, np. wyposażenie biura, zakup maszyn i urządzeń (w formie tabeli, uzupełnione komentarzem).
6.1.9 Zestawienie poszczególnych planów inwestycyjnych w formie tabeli.
6.1.10 Zestawienie poszczególnych planów zapotrzebowania kapitałowego w formie tabeli.
7. Uwagi końcowe (1 strona).
- Przedstawienie najbardziej pożądanej formy kapitału (pasywni / aktywni inwestorzy, udział większościowy / mniejszościowy).
- Terminarz działań.
8. Załączniki.

 

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe kwestie takie, jak:
1. Na każdej stronie w stopce musi być umieszczony numer strony z odniesieniem do spisu treści (z prawej strony), np. rozdz. 3.2.1, strona 9.
2. Oprawa powinna być łatwa do przekładania i szybkiego szukania (nie wolno zszywać).
3. Ilość stron na rozdział winna być podana przy strukturze.
4. Oprócz formy drukowanej warto na spotkania przygotować prezentację planu w jego najważniejszych aspektach.
5. Osoba prezentująca plan musi go znać na wyrywki wraz z miejscem, gdzie dana informacja się znajduje.