ADM Consulting - Logo - biuro rachunkowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
Usługi specjalne

ZEWNĘTRZNY DZIAŁ PERSONALNY

Usługa ta obejmuje przejęcie przez naszą firmę całości spraw związanych
z zatrudnieniem bez względu na formę związania zatrudnionego z zakładem pracy.
Do podstawowych obowiązków należą: prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie pełnej dokumentacji zatrudniania, prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności, zgłoszenia do ZUS, przygotowywanie list płac, monitorowanie wszelkich działań pracodawcy pod kątem ich zgodności z prawem. Całość usługi zwanej Zewnętrzny
Dział Personalny obejmuje pakiet działań prezentowanych szczegółowo poniżej.
 

Administracja kadr:

 • Weryfikacja i uzupełnienie istniejących oraz kompletowanie nowych akt osobowych.
 • Stały nadzór nad dokumentacją kadrową zatrudnionych pracowników bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa
  o dzieło).
 • Kontrola i weryfikacja poprawności gromadzenia, przechowywania
  i archiwizowania dokumentacji kadrowej.
 • Kontrola i weryfikacja poprawności i zgodności z obowiązującym prawem form zawierania umowy o pracę.
 • Kontrola i weryfikacja aktualności badań lekarskich, szkoleń obowiązkowych oraz uprawnień do wykonywania określonych w umowie czynności.
 • Rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników, zgłaszanie zmian
  i wyrejestrowanie zwolnionych oraz nadzór nad dokumentacją ZUS w zakresie informacji kadrowych.

 

Administracja wynagrodzeń (Payroll Outsourcing):

 • Miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń podatkowo - ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika, potrąceń, dodatków itd.
 • Sporządzanie list płac.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.
 • Sporządzanie raportów wewnętrznych dla zarządu firmy.
 • Zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań finansowych.

 

Doradztwo kadrowe:

 • Tworzenie i opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych dotyczących sfery kadrowej pod względem ich zgodności z aktualnymi przepisami.
 • Tworzenie dostosowanych do profilu przedsiębiorstwa Regulaminów Pracy,
 • Wynagradzania oraz Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcji obiegu dokumentów itd.
 • Okresowe weryfikowanie pracowników i ich przydatności do pracy na określonych stanowiskach.

 

USŁUGI DODANE

Rekrutacja i wstępna selekcja kandydatów do pracy. Usługa w zakresie rekrutacji polega na sporządzeniu pełnego opisu stanowiska pracy, na które dokonujemy rekrutacji,
a nastepnie wyspecyfikowaniu cech kandydata idealnego. Dalsze działania dotyczą publikacji informacji w celu pozyskania określonej liczby kandydatów.

Okresowa ocena pracowników
Jest to niezbędny element prawidłowego zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Okresowa ocena pracowników ma za zadanie: poprawić dotychczasowy stan kadr, wymóc na pracownikach inicjatywę w zakresie zgłaszania własnych propozycji, służyć rozwojowi pracowników pod kątem ich przydatności dla pracodawcy, precyzyjnie sterować ścieżkami kariery.
 

Oceny okresowe mają decydujący wpływ na:

 • awanse i zwolnienia,
 • premiowanie,
 • planowanie karier,
 • przesunięcia wewnętrzne,
 • wewnętrzne programy kształcenia.

Organizacja szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej Usługa obejmuje całościową organizację szkoleń: terminy, trenerzy, miejsce, formy.